يکشنبه, 27 اسفند 1396

تشکیل جلسات کمیسیون توافقات به طور مستمر و مداوم 3 روز در هفته انجام می شودلايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك

لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 17/11/1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران

ماده 1- هرگاه براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي وزارتخانه ها يا مؤسسات و شركتهاي دولتي يا وابسته بدولت همچنين شهرداريها و بانكها و دانشگاههاي دولتي يا وابسته بدولت همچنين شهرداريها و بانكها و دانشگاههاي دولتي و سازمانهائيكه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام باشد و از اين پس (دستگاه اجرائي) ناميده ميشوند به اراضي، ابنيه، مستحدثات ، تأسيسات و ساير حقوق مربوط به اراضي مذكور متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي نياز داشته باشند و اعتبار آن قبلا" وسيله (دستگاه اجرائي) يا از طرف سازمان برنامه و بودجه تأمين شده باشد (دستگاه اجرائي) ميتواند مورد نياز را مستقيما" يا بوسيله هر سازمان خاصي كه مقتضي بداند بر طبق مقررات مندرج در اين قانون خريداري و تملك نمايد.

ماده 2- برنامه هاي مذكور در ماده يك شامل برنامه هائي است كه اجراي بموقع آن براي امور عمومي و امنيتي (دستگاه اجرائي) لازم و ضروري باشد. ضرورت اجراي طرح بايد به تائيد و تصويب بالاترين مقام اجرائي (دستگاه اجرائي) برسد.

 تبصره 1- دستگاه اجرائي موظف است براي اجراي طرح حتي المقدور از اراضي ملي شده يا دولتي استفاده نمايد. عدم وجود اين قبيل اراضي حسب مورد بايد به تأييد وزارت كشاورزي و عمران روستائي يا سازمان عمران اراضي شهري در تهران و ادارات كل و شعب مربوط در استانها رسيده باشد.

تبصره 2- اداره ثبت اسناد و املاك محل مكلف است محل وقوع و وضع ثبتي ملك را با توجه به نقشه ارائه شده حداكثر ظرف 15 روز از تاريخ استعلام پاسخ دهد.

ماده 3- بهاي عادله اراضي، ابنيه ، مستحدثات، تأسيسات و ساير حقوق و خسارات وارده از طريق توافق بين (دستگاه اجرائي) و مالك يا مالكين و صاحبان حقوق تعيين ميگردد.

ماده 4- هر گاه نسبت به تعيين بهاي عادله اراضي و ابنيه و تأسيسات و حقوق و خسارات وارده بين (دستگاه اجرائي) و مالك توافق حاصل نشود بهاي عادله توسط هيئتي مركب از سه نفر كارشناس رسمي دادگستري تعيين ميگردد. كارشناسان يك نفر از طرف (دستگاه اجرائي) يك نفر از طرف مالك يا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفين و در صورت عدم توافق يا استنكاف به معرفي دادگاه صالحه محل وقوع ملك انتخاب ميشوند. رأي اكثريت هيئت مزبور قطعي و لازم الاجراست.توافقات و آزاد سازی های انجام شده به تفکیک ماه
توافقات و آزاد سازي هاي انجام شده در خرداد ماه سال 93
تاریخ ارسال : 31/04/1393  |  نمایش تعداد بازدیدها : 0

عنوان عرصه (متر)  اعياني (متر) غرامت پرداختي( ريال)
خیابان شهید باهنر 279 107 839000000
خیابان امامزاده سید محمد 958 0 1890340000
خيابان مدرس 411.8 96 620000000
خیابان مسجد جامع حسن آباد 320 30 460000000
خیابان زاینده رود 143.7 72.5 569480000
خیابان شهید بهشتی شمالی 150 0 150000000
خیابان امام علی (ع) 1884.3 12 957985000
حسینیه قلعه میرزمان 20     11 55000000
پارک کوهستانی 3000 0 180000000
میدان دفاع مقدس 672.3 975.5 6792060000
چهاربانده امام رضا(ع) 5000 0 2000000000
خیابان امامزاده سلیمان 78 106.5 650000000
 جمع کل 12917.1 1410.5 15163865000
 
دعوت نامه های صادره شرکت در کمیسیون توافقات در خردادماه 123 مورد.
 اعمال ماده 4 قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی - عمرانی در خردادماه  42 مورد.
واحد توافقات شهرداری دیزیچه
 
   
        

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0