جمعه, 27 مرداد 1396 جستجو:           |    
واحدهای شهرداری


معرفی اعضای دوره چهارم شورای اسلامی شهر دیزیچه
آقای علیار رحمانی ( رئیس شورا)

عضو کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری
عضو کمیسیون معاملات عالی شهرداری

آقای قدمعلی رجبی (نائب رئیس شورا)

عضو کمیسیون توافقات شهرداری
عضو کمیسیون اولویت بندی طرح های عمرانی شهرداری
آقای احمدعلی حیدری ( خزانه دار شورا)

عضو کمیسیون تبصره 10ماده 100 قانون شهرداری
عضو کمیسیون تحویل موقت و قطعی پروژه های عمرانی شهرداری

آقای جمشید زمانی ( عضو شورا)

نماینده شورای اسلامی شهر دیزیچه در شورای اسلامی شهرستان مبارکه
نماینده شورای اسلامی شهرستان مبارکه در شورای اسلامی استان اصفهان
عضو کمیسیون تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری
عضو کمیسیون توافقات شهرداری


خانم مریم سلیمانی ( منشی شورا)

عضو کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها

عضو کمیسیون اولویت بندی طرح های عمرانی شهرداری

نماینده شورای اسلامی در امور بانوان شهرداری

آقای نصراله جعفری ( مسئول دبیرخانه شورا)

تست آهنگ

سایت شهرداری دیزیچه

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8