يکشنبه, 27 اسفند 1396
معرفی اعضای دوره پنجم شورای اسلامی شهر دیزیچه

آقای مهندس اسداله یزدانی (رئیس شورا) 

عضو کمیسیون تجدید نظر

آقای مرتضی نوری (نائب رئیس شورا)

عضو کمیسیون ماده 7شهرداری


آقای علی ملکی ( منشی شورا)

عضو کمیسیون تبصره 1ماده 100 قانون شهرداری


آقای مرتضی عطائی ( خزانه دار شورا)

آقای بهرام یزدانی( عضو شورا)

عضو کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری


DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0