چهارشنبه, 26 مهر 1396 جستجو:           |    
واحدهای شهرداری


معرفی اعضای دوره پنجم شورای اسلامی شهر دیزیچه

آقای مهندس اسداله یزدانی (رئیس شورا) 

عضو کمیسیون تجدید نظر

آقای مرتضی نوری (نائب رئیس شورا)

عضو کمیسیون ماده 7شهرداری


آقای علی ملکی ( منشی شورا)

عضو کمیسیون تبصره 1ماده 100 قانون شهرداری


آقای مرتضی عطائی ( خزانه دار شورا)

آقای بهرام یزدانی( عضو شورا)

عضو کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری

آقای نصراله جعفری ( مسئول دبیرخانه شورا)

تست آهنگ

سایت شهرداری دیزیچه

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8