پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

شنبه, 16 فروردين 1399
معرفی اعضای دوره پنجم شورای اسلامی شهر دیزیچه

آقای مهندس اسداله یزدانی (عضوشورا) 
عضو کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری

آقای مرتضی نوری (رئیس شورا)
عضو کمیسیون ماده 7 قانون گسترش فضای سبز شهرها
عضو کمیسیون تبصره 1ماده 100 قانون شهرداری

آقای علی ملکی (عضوشورا)
عضوکمیسیون معاملات شهرداری


آقای مرتضی عطائی (منشی شورا)
عضو کمیسیون تبصره 10ماده 100 قانون شهرداریآقای بهرام یزدانی( نائب رئیس شورا)
خزانه دار شوراDOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0