چهارشنبه, 26 مهر 1396 جستجو:           |    
واحدهای شهرداری 

معرفی مسئولحسین هاشمی

مسئول حراست شهرداری  

سوابق شغلی:

مسئول حراست

سال شروع فعالیت در شهرداری دیزیچه: 1395

شماره تماس داخلی: 106
 

تست آهنگ

سایت شهرداری دیزیچه

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8